Město podpoří prevenci domácího násilí milionem korun

Brno, 3. června 2019 – Problematika prevence násilí v rodině postoupila v Brně do další fáze. Brněnští radní schválili smlouvu o spolupráci členů Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí. A také doporučili zastupitelům poskytnout dotace z městského rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 1 milion korun na projekty na podporu prevence tohoto typu násilí.

domaci nasili pest zatata

„Jakákoli forma násilí v rodině je nepřijatelná. Povědomí o tom, že obětí násilí se může stát žena i muž, dítě i senior, že trýznění duševní může být bolestnější než fyzické, se zvolna zvyšuje. Ale k ideálnímu stavu – tedy bez násilí – máme jako společnost bohužel stále daleko a je potřeba v preventivních opatřeních pokračovat. Je důležité se orientovat nejen na oběti, ale pracovat i s agresory, což se v Brně daří,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jedním z městských strategických dokumentů je Plán zdraví města Brna 2018–2030, který zahrnuje oblasti doposud řešené samostatnými koncepčními dokumenty. Dělí je do čtyř základních prioritních tematických os: Politika zdravé rodiny; Aktivní a zdravé stárnutí; Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence; Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí. Jeho součástí je i akční plán představující baterii konkrétních aktivit k naplňování definovaných opatření, priorit a cílů v dlouhodobém horizontu, který je v první fázi zpracován pro léta 2018–2020.

Interdisciplinární tým města Brna pro oblast domácího násilí zajišťuje a koordinuje mezioborovou spolupráci a aktivity v oblasti prevence domácího násilí a v oblasti pomoci jeho jednotlivým aktérům, zajišťuje i vzájemný přenos poznatků, zkušeností a informací o jednotlivých subjektech. Dále je jeho cílem zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice domácího násilí a zvyšování odborných znalostí pomáhajících profesí.

Další aktivitou výše zmíněného akčního plánu je závazek zřízení dotačního programu na podporu prevence násilí v rodině. Pro rok 2019 byla ve schváleném rozpočtu města Brna vyčleněna částka 6 358 000 Kč na programové dotace pro oblast podpory zdraví, přičemž 1 000 000 Kč z této částky je určen právě na podporu projektů zabývajících se problematikou domácího násilí. Celkem bylo ve stanoveném termínu přijato a zaevidováno 9 projektů. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činí 1 208 520 Kč.


Související články: