Mendelova univerzita otevře tři nové studijní programy

Brno, 27. listopadu 2023 - MENDELU nabídne uchazečům tři nové studijní programy. Nově se budou moci hlásit na Cirkulární horti-produkci na Zahradnické fakultě a na Biomateriály a Školkařství a šlechtění dřevin na Lesnické a dřevařské fakultě. Všechny tři programy budou zahrnovat řadu hodin praxe, která vybaví studenty potřebnými zkušenostmi. Zájemci o studium se mohou hlásit od letošního prosince. Výuka v nových studijních programech začne v září 2024.

mendelu nove obory

Cirkulární horti-produkce je určená pro zájemce o bakalářské a magisterské studium, kteří mají vášeň pro udržitelnost a chtějí se aktivně účastnit změny k lepšímu. „Jde o vysoce aktuální téma ve všech oblastech našeho hospodaření. Zakládá se na konceptu minimalizace odpadu s maximálním využitím zdrojů. Cílem je nastavení udržitelných produkčních postupů, které mají pozitivní vliv na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. Rovněž potravinová bezpečnost je klíčovým faktorem, vyžadujícím sladění efektivní produkce potravin se současným snížením ekologické stopy,“ přiblížil garant programu Tomáš Kopta.

Multidisciplinární obor kombinuje teoretické znalosti v oblasti biologie rostlin a přírodě blízkých disciplín s technologickými inovacemi a moderními postupy produkce potravinových zdrojů. „Po absolvování tohoto studijního oboru budou studenti a studentky připraveni na kariéru v oblasti zemědělství, potravinářství, managementu a dalších oborech spojených s udržitelným rozvojem a ekologií. Budou mít tak možnost svou prací pozitivně ovlivňovat životní prostředí,“ popsal Kopta.

Školkařství a šlechtění dřevin je prvním magisterským profesně zaměřeným studijním programem na Lesnické a dřevařské fakultě. „Cílem studia je vychovat vysoce kvalifikované specialisty v problematice pěstování sadebního materiálu, orientované ve šlechtění dřevin, se systémovým pohledem na les, obzvláště z hlediska obnovy dřevinné a keřové vegetace v měnících se podmínkách prostředí a budoucí potřeby asistované introdukce,“ uvedl Radek Pokorný, garant studijního programu. Absolventi najdou uplatnění například ve školkařských provozech nebo arboristických a zahradnických firmách.

Studijní program vybaví studenty praktickými znalostmi. „Studijní plán je koncipován tak, aby obsahoval praktickou výuku v rozsahu alespoň 6 týdnů. Z toho je praxe realizována v rámci praktických ukázek v různých školkařských provozech. Studenti se tak seznámí s celoročním průběhem prací ve školkařském provozu. Absolvují také povinnou třicetidenní praxi v oboru u vybraného subjektu. Předjednána je součinnost se sedmi školkařskými subjekty,“ uvedl Pokorný.

Studijní program Biomateriály je zaměřen nejen na vývoj materiálů z obnovitelných a recyklovatelných surovin, ale také na navrhování výrobků, které jsou recyklovatelné. „Náplní programu je zpracování a využití přírodních obnovitelných rostlinných surovin v biomateriálech a výrobcích technologickými postupy zahrnujícími principy trvalé udržitelnosti, produktového designu a Průmyslu 4.0. Vstupní surovinou jsou vedle tradičního dřeva také jakékoliv zemědělské posklizňové zbytky, například sláma, kukuřice, konopí, len nebo také mycelium hub,“ popsal garant programu Petr Horáček. Výuka zahrnuje jak nauku o materiálu, tak dřevařství i nábytkářství.

Absolventi se naučí nejen šetrně využívat přírodní zdroje, ale i snižovat množství odpadů a energetickou náročnost výroby. V prvním a druhém ročníku čeká studující praxe v dílnách. „Je zaměřena především na plánování, zajištění, organizaci a vlastní výkon dělnických prací souvisejících s předmětem činnosti firmy, kde je praxe vykonávána. Místem výkonu praxí jsou pily, výroby dřevěných prvků a dílů staveb, stavebně truhlářských výrobků, dýh, překližek a výroby aglomerovaných materiálů, závody zaměřené na výrobu nábytku, firmy zabývající se speciální dřevařskou výrobou,“ přiblížil Horáček. Druhá praxe je zaměřena zejména na výkon technických a řídících funkcí u středních a malých dřevozpracujících a nábytkářských firem.

Do všech tří studijních programů se uchazeči mohou hlásit od začátku prosince do konce března. Studium jim začne ve druhé polovině září 2024. Programy Školkařství a šlechtění dřevin a Biomateriály vznikly v rámci Národního plánu obnovy.

Zdroj: MENDELU, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...