MOÚ chce snížit rizika související s nemocničními infekcemi

Masarykův onkologický ústav získal prostředky ve výši 4,165 milionu korun na projekt „Prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů“. Dotace z Integrovaného operačního programu Evropské unie mají pomoci zabránit šíření tzv. nemocničních infekcí mezi pacienty.
Masarykův onkologický ústav provedl důkladnou analýzu příčin vzniku nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů a na základě výsledků vytyčil tři hlavní pilíře preventivních opatření, na které budou vynaloženy prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie. Patří k nim maximální bezpečnost při zacházení s endoskopickými přístroji na třech odděleních ústavu, která přímo přicházejí do styku s pacienty – Oddělením urologické onkologie, Úseku digestivní endoskopie a ambulance ORL. Dále je nutné zajistit likvidaci biologického odpadu za pomoci jednorázových obslužných pomůcek. Ty pomohou eliminovat rizika křížení čistého a špinavého provozu. Dalším nutným opatřením je i softwarový nástroj, jenž zajišťuje včasnou detekci a analýzu výskytu multirezistentních kmenů. Toto opatření by mělo umožnit výrazné snížení rizika indukce multirezistence u nozokomiálních infekcí.

Mou4_m_1.jpg

Snaha minimalizovat vznik nozokomiálních infekcí není v případě Masarykova onkologického ústavu žádnou novinkou. Tento projekt navazuje na opatření z roku 2003, kdy se začal vést přehled nemocničních infekcí jako součást dokumentace každého hospitalizovaného pacienta. V následujících letech došlo k velkému nárůstu počtu nemocných a celkovému počtu ošetřených, stejně jako navýšení invazivních technik v péči, vyššímu dávkování používané cytostatické léčby nebo zavedení nových typů léčby. Kvůli rozšíření spektra pacientů vyššího věku a dalších faktorů se také zvýšilo riziko nemocniční infekce.
Vedle hlavního cíle, jímž je omezení výskytu a šíření nozokomiálních infekcí, by měl projekt pomoci také v řadě dílčích bodů – bezpečnější manipulaci s endoskopickými přístroji, omezení šíření infekce při defekaci pacientů odkázaných na lůžko, rychlejší a přesnější analýze a detekci výskytu infekce, lepšímu vzdělávání v oblasti hygieny a dezinfekce rukou. Výsledkem by tak měla být nejen lepší prevence pacientů, ale také bezpečnější proces poskytování zdravotní péče, komfortnější zacházení se zdravotnickými prostředky a nakonec také citelná časová úspora.
Nemocniční nákazy jsou považovány za významný indikátor kvality zdravotní péče. Z výsledků mezinárodních studií vyplývá, že jejich celková incidence se pohybuje mezi 3 a 17 procenty. V případě Masarykova onkologického ústavu se hodnoty dlouhodobě pohybují u dolní hranice – okolo tří až čtyř procent.