Brno podpoří organizace z oblasti zdravotnictví, rodinné politiky, neformální péče a prevence domácího násilí

Brno, 12. ledna 2023 - Výše adresných dotací pro organizace, které působí v oblasti zdravotnictví, rodinné politiky, neformální péče a prevence domácího násilí, jsou již od prosince schváleny v městském rozpočtu. Nyní radní projednali smluvní podmínky, zbývá už jen jejich schválení ze strany Zastupitelstva města Brna. Následně může být vyplaceno více než 16 milionů korun.

rodinna pece ruce senior

Zdravotnické služby
„Zdravotnické služby na území města Brna jsou z větší části poskytovány organizacemi, jejichž zřizovatelem je stát, město Brno a Jihomoravský kraj. Jejich rozsah však pro Brňany není dostačující, nebo některé služby nejsou z této úrovně poskytovány vůbec. Jedná se především o domácí ošetřovatelskou péči, hospicovou péči a dlouhodobou péči o duševně nemocné mimo lůžková zařízení. Působení klasických zdravotnických zařízení tak doplňují především nestátní neziskové organizace. Jedná se o finančně nelukrativní činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo jsou propláceny nedostatečně, proto je město dlouhodobě podporuje ze svého rozpočtu,“ uvedla neuvolněná zastupitelka pro oblast zdravotnictví Dagmar Seidlová.

Neziskové organizace, jako jsou Naděje, Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., Hospic sv. Alžběty, o. p. s., SPONDEA, z. ú., Práh jižní Morava, z. ú., Diecézní charita Brno, Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., Nadační fond NEUROSMART a Institut sociálně zdravotních strategií, z. s., ale i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně obdrží celkem 9 200 000 korun. Nadto je v rozpočtu města schválena investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, p. o., (ZZSJMK) ve výši 4 000 000 korun na pořízení sanitního vozidla. Její opakované poskytování od roku 2019 po dobu 5 let vyplývá z uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem, městem Brnem, ZZSJMK a Úrazovou nemocnicí v Brně.

Rodinná politika
„V rámci rozpočtu na rok 2023 byly schváleny adresné dotace i na oblast podpory rodinné politiky. Významným příjemcem finanční podpory ze strany města je Centrum pro rodinu a sociální péči, které předložilo tři projekty. Jde o skupinovou aktivizační službu pro seniory, podporu takzvané sendvičové generace a dále o provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny Family Point na Josefské 1. Město dále podpoří organizaci Spokojený senior – KLAS, z. s., a její síť ve městě Brně. Cílem je přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především v jejich přirozeném prostředí, a podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří,“ sdělil radní Filip Chvátal, který má v gesci prorodinnou politiku, a dodal: „Stejně tak díky dotaci pomůžeme zajištění provozu kontaktních míst pro starší občany Senior Point, kterou realizuje organizace Společně, o. p. s. Připomínám, že jde o rozsáhlý projekt, jehož služeb využívá 10 000 seniorů.“

Organizace Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Brno, bude i díky financím od města dál poskytovat informace a vzdělávat seniory prostřednictvím časopisu Brněnský senior a provozovat právní poradnu pro seniory. ParaCENTRUM Fenix, z. s., může pokračovat v projektu Brno je i moje město, jehož cílem je odstranit obavy hendikepovaných občanů, že některé veřejné objekty jsou pro ně nepřístupné. Posledním projektem v této oblasti je Dětská konference při Katolické charismatické konferenci (5.– 9. 7. 2023 v Brně), kterou organizuje Charismatická obnova, z. s. Celkem bude z rozpočtu města v roce 2023 vyplaceno na podporu rodinné politiky 2 332 000 Kč.

Podpora neformálních pečovatelů
V oblasti podpory neformální péče byla schválena dotace 100 000 Kč spolku Moravskoslezský kruh, z. s., na projekt Noviny Pečujeme doma, které podporují činnost laických pečujících o seniory, dlouhodobě nemocné a osoby se zdravotním postižením.

Prevence domácího násilí
Diecézní charita Brno bude i nadále poskytovat podporu obětem domácího násilí prostřednictvím projektu Lůžka milosrdného Samaritána „V oblasti zajištění efektivní pomoci hraje důležitou roli možnost okamžitého odchodu oběti z domácnosti, ve které žije s agresorem, zejména ve chvíli přímého ohrožení života. Služba proto nabízí nepřetržitý provoz, bezpečné prostředí, prvotní stabilizaci a zajištění základních potřeb. Tento projekt je ve svém rozsahu na území Brna unikátní a není poskytován žádnou jinou organizací,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dalším projektem je Prevence sekundární viktimizace rodin ohrožených domácím násilím, který realizuje SPONDEA, z. ú. Jeho cílem je dlouhodobá práce ve prospěch dětí formou poskytování podpory jejich rodičům, která vede k porozumění potřebám dětí, k posílení rodičovských kompetencí a k zajištění bezpečného domova. Díky této formě práce dochází ke stabilizaci rodinného prostředí a k vytváření bezpečnějšího emočního prostředí pro děti. Projekt se zaměřuje na práci s rodinou jako celkem.

Na tyto 2 projekty z oblasti prevence domácího násilí je v rozpočtu města vyhrazeno celkem 670 000 korun.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...